პერსონალური მონაცემების გლობალური დაცვა

ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის რეგულაციებში მიმდინარე  მნიშვნელოვანი ცვლილებების კვალდაკვალ, Konica Minolta Group– მა გამოაქვეყნა კომპანიის პერსონალურ  მონაცემთა დაცვის გლობალური სამოქმედო პრინციპები.Konica Minolta Group უზრუნველყოფს კომპანიის პერსონალურ მონაცემთა მართვას  მსოფლიოში აღიარებული საუკეთესო სტანდარტებით,ყურადღებით ეკიდება ამ სფეროში მიმდინარე ყველა ცვლილებას და მუდამ წინა ხაზზე დგას მონაცემთ დაცვის სფეროში.

კომპანიამ ჯერ კიდევ  ევროკავშირის მონაცემთა ზოგადი დაცვის რეგულირების (GDPR) წარდგენამდე გამოაცხადა მზაობა ახალი რეგულაციის მისაღებად, რომელიც 2018 წლის 25 მაისიდან ამოქმედდება და  ბოლო 20 წლის განმავლობაში პერსონალურ მონაცემთა რეგულაციაში შეტანილ ყველაზე მნიშვნელოვან ცცვლილებად მიიჩნევა,  GDPR მაშტაბურ  ცვლილებებს გამოიწვევს ბიზნესში,რამეთუ ახალი რეგულაციით მნიშვნელოვნად იზრდება პიროვნების (მონაცემთა სუბიექტის) უფლებები და მისი დაცულობა; ახალი რეგულაციები შეეხება არამხოლოდ ევროკავშირში დაფუძნებულ კომპანიებს, არამედ ევროკავშირის არა-წევრ ქვეყნებში არსებულ იმ კომპანიებსაც , რომლებიც ევროკავშირის მოქალაქეთა პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებენ.

ჩამოტვირთეთ პერსონალური მონაცემების დაცვის გლობალური პოლიტიკა: Global Personal Data Protection Policy​
 

პერსონალური მონაცემების დაცვის გლობალური პოლიტიკა

როგორც მზარდი გლობალური კომპანია, რომელიც სხვადასხვა ბიზნე- სფეროებში საქმიანობს, ჩვენ, Konica Minolta Group-ს გვესმის, რომ ჩვენი მომხმარებლების, ბიზნეს პარტნიორების, ოფიცრებისა და თანამშრომლების ნდობა ჩვენი ყველაზე ძვირფასი აქტივია. Konica Minolta Group ასევე აცნობიერებს, რომ ჩვენ არა მხოლოდ საუკეთესო პროდუქტებისა და მომსახურების მიწოდებლები ვართა  არამედ ასევე მოვალე ვართ  ვაკმაყოფილებდეთ  შეთანხმებებისა და სოციალური პასუხისმგებლობის მაღალ  სტანდარტებს.

Konica Minolta Group მოწოდებულია,პატივი სცეს ჩვენი მომხმარებლების, ბიზნეს-პარტნიორების, ოფიცრებისა და თანამშრომლების კონფიდენციალურობას და დაიცვას ჩვენი მომხმარებლების, ბიზნეს პარტნიორების, ოფიცრებისა და თანამშრომლების პირადი მონაცემები.


პოლიტიკის მოქმედების სფერო და მისი გამოყენება

ეს პოლიტიკა გვეხება ჩვენ, Konica Minolta, Inc. ("Konica Minolta") და მის ყველა შვილობილ კომპანიას ("კომპანიების ჯგუფი") და ჩვენს ოფიცრებსა და თანამშრომლებს. ამ შემთხვევაში "შვილობილი" ნიშნავს, რომ Konica Minolta-ს შეუძლია მოსთხოვოს  მოცემულ კომპანიებს ამ პოლიტიკის გატარება პირდაპირი ან არაპირდაპირი გზით- ხმათა უმრავლესობის, მენეჯმენტის უმრავლესობის გადაწყვეტილებისა თუ  შეთანხმების საფუძველზე., უმრავლესობის მართვის წარმომადგენლობის ან შეთანხმების საფუძველზე. Konica Minolta და კომპანიების ჯგუფი ("Konica Minolta Group") ამ პოლიტიკის შესაბამისად ადგენენ და აღასრულებენ   შინაგანაწესს,რომელიც მათ შორის, მოიცავს რეგულაციებსა და პროცედურებს. 

ეს პოლიტიკა ადგენს Konica Minolta Group– ის მონაცემთა დაცვისა და მონაცემთა უსაფრთხოების სტანდარტების ძირითად პრინციპებს და ითვალისწინებს მთელ მსოფლიოში არსებულ პირადი მონაცემების დაცვის ეროვნულ თუ საერთაშორისო კანონებს. აქედან გამომდინარე, იგი მოიცავს საერთაშორისო დონეზე მიღებულ მონაცემთა დაცვის პრინციპებს, რომლის მიზანია არა შეცვალოს, არამედ შეავსოს მონაცემთა ეროვნული დაცვისა და კონფიდენციალურობის შესახებ შესაბამისი კანონები ("ეროვნული კანონმდებლობა"). ეს ნიშნავს, რომ ამ პოლიტიკის შინაარსი უნდა იქნას დაცული შესაბამისი ეროვნული კანონმდებლობის არარსებობის შემთხვევაში, ან თუკი ეროვნული კანონმდებლობა ამ მოთხოვნებთან შედარებით უფრო ნაკლებ მოთხოვნებს მოიცავს. მეორეს მხრივ,ამ პოლიტიკასა და ეროვნულ კანონმდებლობას შორის კონფლიქტის წარმოშობის შემთხვევაში, ან თუკი ეროვნული კანონმდებლობა მოცემულ საკითხს უფრო მკაცრად უდგება, უპირატესობა  ყოველთვის  ეროვნულ კანონმდებლობას ენიჭება.

ეს პოლიტიკა ვრცელდება ყველა პერსონალური მონაცემის დამუშავებაზე. ქვეყნებში, სადაც იურიდიული პირების მონაცემები დაცულია ისევე, როგორც პერსონალური მონაცემები, ეს პოლიტიკა თანაბრად ვრცელდება იურიდიული პირების მონაცემებზეც. ანონიმური მონაცემები, მაგ. სტატისტიკური შეფასებებისთვის ან კვლევებისთვის, არ ექვემდებარება ამ პოლიტიკას.
 

Konica Minolta Group– ის პრინციპები პერსონალური მონაცემების დამუშავებისათვის

 
  • კანონიერება, სამართლიანობა და გამჭვირვალეობა
პერსონალური მონაცემები შეგროვდება და დამუშავდება კანონიერი, სამართლიანი და გამჭვირვალე ფორმით, მონაცემთა სუბიექტების ინდივიდუალური უფლებების დასაცავად.
  • შეზღუდვა კონკრეტული მიზნისთვის
პერსონალური მონაცემები შეგროვდება მხოლოდ განსაზღვრული და კანონიერი მიზნებისათვის და არ დამუშავდება ამ მიზნებთან შეუთავსებელი ფორმით.
  • მონაცემთა სიზუსტე / მონაცემთა აქტუალურობა
პერსონალური მონაცემები იქნება ზუსტი და საჭიროების შემთხვევაში განახლებული. Konica Minolta Group-ი გადადგამს ყველა გონივრულ ნაბიჯს, იმისათვის რომ, დაუყოვნებლივ წაიშალოს ან გამოსწორდეს უზუსტობები.
  • მონაცემთა ეკონომია / მონაცემთა შემცირება (მინიმიზაცია)
პერსონალური მონაცემები შეგოვდება საჭიროების ადეკვატურად, იქნება აქტუალური და შემოიფარგლება მხოლოდ იმ მონაცემებით რომელთა დამუშავებაც აუცილებელია საკითხის გადასაჭრელად. პერსონალური მონაცემები არ იქნება შენახული საჭიროზე მეტ პერიოდზე.
  • მონაცემთა სუბიექტების უფლებები
Konica Minolta Group-ი პატივს სცემს მონაცემთა ყველა სუბიექტის უფლებებს, მათ შორის მათმიერ საკუთარ  მონაცემებზე წვდომის უფლებას, დამუშავების ან წაშლის შეზღუდვის უფლებასა და სიზუსტის უფლებას. Konica Minolta Group-ი მოგაწვდით მკაფიო და ერთმნიშვნელოვან ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ და რატომ ხდება სუბიექტთა მონაცემების შეგროვება და დამუშავება.
  • განადგურება
ჯგუფი წაშლის პერსონალურ მონაცემს, რომლებიც აღარ არის საჭირო იმ მიზნებისათვის, რისთვისაც ისინითავდაპირველად შეგროვდა, ან თუ რომელიმე თანხმობა ამოღებულია და დამუშავების სხვა ლეგიტიმური (კანონიერი) დანიშნულება არ ვრცელდება.
  • დამუშავების უსაფრთხოება / მონაცემთა უსაფრთხოება
პერსონალური მონაცემები დამუშავდება უსაფრთხოდ. რისკის შესაბამისად, მიიღება ტექნიკური და ორგანიზაციული ზომები უნებართვო დამუშავების ან შეცვლის წინააღმდეგ, ასევე დაკარგვის ან განადგურების ან უნებართვო გამჟღავნების ან პირადი მონაცემების გადაცემისთვის, შენახვის ან სხვაგვარად დამუშავების წინააღმდეგ. Konica Minolta Group-ი უზრუნველყოფს მთლიანობას, ხელმისაწვდომობას, კონფიდენციალობას და ავთენტურობას. Konica Minolta Group-ი უზრუნველყოფს ჩვენი სისტემებისა და სერვისების პერსონალური მონაცემების დამუშავების გამძლეობას (ელასტიურობას). ინციდენტის შემთხვევაში, Konica Minolta Group- ს ექნება შესაძლებლობა დროულად აღადგინოს მონაცემების ხელმისაწვდომობა.
  • მონაცემთა დაცვა დიზაინით და ნაგულისხმევი გზით
Konica Minolta Group-ი განახორციელებს სათანადო ტექნიკურ და ორგანიზაციულ ქმედებას იმის უზრუნველსაყოფად, რომ, მონაცემები დამუშვდეს ყველა წესის დაცვით და დამუშავდეს მხოლოდ ის პერსონალური მონაცემები, რომლებიც აუცილებელია  კონკრეტული მიზნისთვის. მონაცემთა დაცვის პრინციპი გათვალისწინებული იქნებაა ახალი პროდუქტების შემუშავების დროსაც.
  • ანგარიშვალდებულება (პასუხისმგებლობა)
პასუხისმგებლობა სავალდებულოა გადამუშვების პროცესის ნებისმიერ საფეხურზე. ამაზე Konica Minolta Group-ია პასუხისმგებელი და შეუძლია შესაბამისობის დემონსტრაცია.
 

Konica Minolta Group- ის მონაცემთა დაცვის ორგანიზაცია

Konica Minolta Group-ის თითოეული კომპანია ნიშნავს კვალიფიცირებულ თანამშრომელს (პირს), რომელიც პასუხისმგებელია ზემოაღნიშნული პრინციპების შესრულებასა და დაცვაზე.

იხილეთ ჩვენი პრეს-რელიზები:
https://newsroom.konicaminolta.eu


საკონტაქტო ინფორმაცია

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა მონაცემთა დაცვის საკითხთან დაკავშირებით, შიგიძლიათ ნებისმიერ დროს დაუკავშირდეთ ჩვენი კომპანიის მონაცემთა დაცვის ოფიცერს.


Dr. Frederike Rehker
Data Protection Officer Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Datenschutzbeauftragte Konica Minolta Business Solutions Deutschland
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telephone: +49 (0)511 7404-0
E-Mail: dataprotection(at)konicaminolta.eu